A non-government information service on Turkey
Un service d'information non-gouvernemental sur la Turquie
Info-Türk title

flashfondationbulletinspublicationslinks


ant-songul

163 sayfalık tam metin PDF için tıklayınız
pdf

ÖZ

12 MART 1971 ÖNCESİNDE ANT DERGİSİ

Songül AYDIN Ocak, 2008


1960 darbesi demokratik olmayan bir girişim olmasına rağmen Türk siyasi hayatının liberalleşmesini sağlamış paradoksal bir harekettir. 27 Mayıs 1960 sonrasında adeta yeniden doğuş dönemi yaşayan Türk soluna paralel olarak gelişen Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1968’e kadar büyük bir ivmeyle devam etmiştir. Kitleselleşen Sol hareket, 1968 yılında öğrenci hareketleri ve Çekoslovakya olayı ile bölünmüş olmakla beraber, TİP’nin bu olaylarda ki parlamentarist tavrı nedeniyle de bir kırılma yaşamıştır. Bu süreçte başlayan soldaki bölünmeler dünyadaki Marksist gelişimle paralel olmadığı gibi Marks’ın yorumlarının da ülke içerisinde daha farklı algılanması,

TİP’in pasifsizimi ve gençliğin bir örgüt disiplini içerisinde yönlendirilememesi solun bir daha toparlanamamasına neden olmuştur. Söz konusu dönemde, 1967–1971 yılları arasında yayınlanan Ant dergisi o dönemin sol basını içerisinde önemli bir rol üstlenmiş bağımsızlıkçı, özgürlükçü ve bilimsel sosyalizmi savunmuş ve Türkiye’de sosyalizm bilincinin gelişiminde azımsanmayacak bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda ülke gündemini etkileme ve son dönemlerde sol kadroların siyasal eğitimini gerçekleştirmede önemli katkılarda bulunmuştur.

1960’lı yılların ikinci yarısında Soğuk Savaşın yumuşamasının etkilerinin hızla hissedildiği, öğrenci hareketlerinin ivme kazandığı, solun Batı dünyasında yeniden irdelendiği ve klasik soldan farklı kavramların yer aldığı bu süreçte Ant yine yerli solun pratiklerini fazlasıyla hissettiren ve devam ettiren bir anlayış benimsemiştir. Söz konusu dönemin problematiklerinden yola çıkarak yapılan bu çalışmada Ant dergisinin Türkiye Solunun tartıştığı dönemin sorunsallarından, Adalet Partisine Bakışı, CHP ve Ortanın Solu, Türkiye İşçi Partisi, Üniversite Gençliğinin Siyasallaşması, İşçi Hareketleri ve Doğu Sorunu ile ilgili makaleler tematik olarak incelenmiştir. Ant Ve Dış Politika bölümünde ise yine tematik bir yaklaşımla Kıbrıs Sorunu, Ortadoğu, ABD Ve NATO, SSCB, Çekoslovakya ve Çin konuları ele alınmıştır.


ABSTRACT

ANT JOURNAL BEFORE 12 MARCH 1971

Songül AYDIN January, 2008

The military coup in 1960 was an anti-democratic attempt, yet it is at the same time an action that ensured the liberation of Turkish political life. The development of Turkish left which almost underwent a period of revival after May 27, 1960 continued its mission with a great acceleration and along with student activism that took place in 1968 and Czechoslovakia event, owing to parliamentary approaches of Turkish Labor Party (TLP) to such incidents, the party experienced a breaking period. The divisions in the left were not parallel to the Marxist developments in the world and misperceptions of

Marx’s interpretations in the country, pacifism of TLP and the inability to channel the youth in a disciplined organization caused the left not to recover again. The process interrupted by the coup in March 12, 1971 continued its way in the drunkenness of 1974 amnesty. Unable to solve the problems it had, the left could not gain its strength again and led to the continuation of this situation until today.

During the period in question, the journal ANT was published between 1967 and 1971 and it took an important role in the left press by advocating independent, liberal and scientific socialism and thus contributed to the development of consciousness of socialism in Turkey. At the same time it affected the agenda of the country and realized the political education of the left in the later periods. In the second half of the 1960s, when the tensions of the Cold War were eased and student activism accelerated, left was examined again and when concepts different from classical left took place, Ant adopted an understanding which made people feel national practices of the left.

Considering the problems of the period when Turkish Left was under discussion, this study aimed at analyzing the journal Ant by examining the published articles thematically. Basically Ant’s view of the Justice Party, the Republican Public Party and the discourse of left of the middle, the Turkish Labor Party, politicization of university youth, laborer movements and problem of the East were among the topics investigated.

In the section titled as Ant and Foreign Policy, again with a thematic approach Cyprus problem, the Middle East, the United States of America and NATO, Union of Soviet Socialist Republics, Czechoslovakia and China.

Keywords: Socialism, Marxism, ANT, Fascism, Capitalism.